İş Birliği Protokolü

BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç

Madde 1-(1) Bu Protokol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin katılımıyla oluşan BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (BAÜB) tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Protokol, BAÜB tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde,

a) Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi,

b) Lisansüstü Eğitim-Öğretimi,

c) Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi,

ç) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme,

d) Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler,

e) Öğrenci Konseyleri, Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları,

f) Yurtdışından Öğrenci Kabulü,

g)Yerli ve Yabancı Öğrencilere Yönelik Yaz Okulları ile Türkçe Bilmeyen Öğrencilere Yönelik Dil Eğitimi,

alanlarında yapılacak olan ortak çalışmaları düzenler.

(2) Ayrıca BAÜB’e üye üniversiteler, BAÜB bütünlüğü altında kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve yurtdışında bulunan kuruluşlarla çalışma alanlarına göre işbirliği yapar.

Tanımlar

Madde 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde yer alan tanımlar bu Protokol için de geçerlidir.

Dayanak

Madde 4-(1) Bu Protokol;

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 40. maddelerine,

b) 02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğe,”

c) 07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin” 18. maddesinin (e) fıkrasına,

ç) 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine” ve 16.07.1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle eklenen Ek Maddesine,

d)22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğe,”

e)Yükseköğretim Kurulu’nun 21.01.2010, 18.02.2010, 17.03.2010, 25.08.2011 tarihli Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ile oluşan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara, dayanılarak hazırlanmıştır.

Üst Kurul

Madde 5-(1) BAÜB İşbirliği Programı, Programa dâhil üniversitelerin Rektörlerinden oluşan Üst Kurul tarafından planlanır ve yürütülür. Üst Kurul Başkanı Dönem Başkanlığını sürdüren Üniversitenin Rektörüdür. Üst Kurul, her dönem en az iki kez Başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dâhil tüm Üniversite Rektörlerinin katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör, bir yardımcısını vekil tayin eder.

Dönem Başkanlığı

Madde 6-(1) BAÜB İşbirliği Programı Dönem Başkanlığını, Programa dâhil üniversiteler 1 yıl süre ile yürütür.

(2) Dönem Başkanlığı sırası belirleme ve Dönem Başkanlığı devir işlemleri; Nisan ayında yapılan Üst Kurul toplantısında gerçekleştirilir. 

(3) Programa yeni üniversitelerin katılımı durumunda, Dönem Başkanlığı için;
üniversitelerin programa katılım tarihi esas alınır, Programa daha önce dâhil olan üniversitelerin Dönem Başkanlığını tamamlaması beklenir. Programa katılan yeni üniversitelerin, katılım tarihinin aynı olması durumunda ise alfabetik sıralama esas alınır.

Alt Kurullar

Madde 7-(1) Üst Kurul, 2. maddede yer alan her işbirliği alanı için bir Alt Kurul oluşturur. Alt Kurulda, Programa dâhil üniversitelerden birer rektör yardımcısı yer alır. İlgili Alt Kurul Başkanı, Dönem Başkanlığını sürdüren üniversitenin ilgili rektör yardımcısıdır.

(2) Alt Kurul, ilgili işbirliği alanında, Üst Kurul tarafından verilen görevleri yapar ve sonucu bir rapor halinde Üst Kurula arz eder.

(3) Alt Kurul, gerektiğinde, Alt Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dahil tüm üniversite rektör yardımcılarının katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör yardımcısı üniversitesinden bir Profesörü vekil tayin eder.

Çalışma Grupları

Madde 8-(1) Alt Kurullar işbirliği alanları kapsamında yapacağı görevler için, gerektiğinde, Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma Grupları ilgili Alt Kuruldan bir rektör yardımcısı başkanlığında, grupta yer alması gerekli görülen dekanlardan, enstitü müdürlerinden, yüksekokul müdürlerinden, meslek yüksekokulu müdürlerinden, konservatuar müdürlerinden, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinden, genel sekreterlerden, genel sekreter yardımcılarından, daire başkanlarından, hukuk müşavirlerinden ve öğrenci konseyi temsilcilerinden oluşturulur.

(2) Çalışma Grubu, Alt Kurul tarafından belirlenen görevi yapar ve sonucu bir rapor halinde Alt Kurula sunar.

BAÜB Sekreteri

Madde 9- (1) Dönem Başkanı, İşbirliği Programının sekretaryasını yürütmek için bir BAÜB Sekreteri seçer. BAÜB Sekreteri 1 yıl süre için, dönem başkanlığını yürüten üniversitenin en az “doçent” unvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) BAÜB Sekreteri, Üst Kurul Başkanına bağlı olarak çalışır ve onun verdiği idari görevleri yapar.

(3) İşbirliği Programına dahil üniversiteler, BAÜB Sekreteri ile sekreterya hizmetlerinde koordineli olarak çalışmak üzere belirledikleri kişi veya birimleri, Dönem Başkanlığını yürüten üniversiteye yazılı olarak bildirirler.

BAÜB İşbirliği Programına Katılım

Madde 10-(1) Programa katılmak isteyen üniversite rektörlüğü Dönem Başkanlığını yürüten üniversite rektörlüğüne yazılı olarak başvurur. İstek ilk Üst Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Katılma isteğinin kabul kararı kendilerine bildirilen üniversite, bu Protokolün senatolarınca kabul edilmesinin ardından Programa dâhil olur.

Diğer Hükümler

Madde 11-(1) Bu Protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu Protokol, hangi alanlarda ne tür işbirliği yapılacağının ayrıntılarını içermez. Her alanda yapılacak işbirlikleri için, ayrıntıları içeren, alt protokoller hazırlanır. Bu protokoller Üst Kurulun önerisi, BAÜB’e dâhil üniversitelerin senatolarının kabulü yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1- (1) BAÜB kuruluş çalışmaları ve BAÜB Birinci Dönem Başkanlığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından yürütülecektir.

Yürürlük

Madde 12- (1) Bu Protokol, BAÜB’e dâhil üniversitelerin senatolarının kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- (1) İşbirliği Programı Üst Kurul Başkanının koordinasyonunda ilgili üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür.